Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató


I. Általános információk az adatkezelésről


1. Adatkezelő 
Az adatvédelmi jogszabályok szempontjából az Ön személyes adatainak kezeléséért felelős adatkezelő a Szárazjég Kft.


2. Az Ön adatvédelmi jogai 
A személyes adatok kezelésével kapcsolatban az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 15-21 szakaszai alapján a tagállamok által meghatározott jogszabályi keretek között minden érintettnek az alábbi jogai vannak: 
- tájékoztatáshoz való jog 
- helyesbítéshez való jog 
- törléshez való jog 
- adatkezelés korlátozásához való jog
- adathordozhatósághoz való jog 
- tiltakozáshoz való jog 
Továbbá, Önnek joga van bármikor visszavonni a adatkezeléshez adott hozzájárulását a jövőre vonatkozóan. A hozzájárulás visszavonásának nincs visszaható hatálya, azaz a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezeléseket a visszavonás nem érinti. 
Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés nem a jogszabályoknak megfelelő, vagy nem elégedett a rendelkezésre bocsátott információkkal, joga van a hatáskörrel rendelkező adatvédelmi hatóságnál panaszt tenni (lásd. GDPR 77. szakasz).


3. Az adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezeteknek való továbbítása 
Gondoskodunk arról, hogy adatait ne továbbítsuk olyan országba, mely nem biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét (harmadik országok). A Szárazjég Kft. megtette és megteszi a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy mindenkor biztosítsa az adattovábbítás címzettjénél a megfelelő szintű adatvédelmet.


4. Adatok tárolása és törlése 
Személyes adatot kizárólag a szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartamig kezeljük. Amennyiben az adott adat a teljesítéshez már nem szükséges, azt általában töröljük. 
Ugyanakkor, bizonyos jogszabályoknak való megfelelés érdekében a szerződéses kapcsolatok megszűnését követően is szükséges bizonyos adatok tárolása. Ez magában foglal kereskedelmi és adó dokumentációkat, bizonyítási és megőrzési kötelezettségeket. Ezekben az esetekben az érintett adatokat akár 10 évig is meg kell őriznünk.


II. Az személyes adatok kezelése


1. A Szárazjég Kft. által kezelt személyes adatok köre és forrása
Vevőinkkel, beszállítóinkkal és partnereinkkel való üzleti kapcsolataink vonatkozásában személyes adatokat kizárólag szerződéses és jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges mértékben kezelünk. „Adatkezelés“ alatt értjük például, hogy a személyes adatokat gyűjtjük, tároljuk, töröljük és továbbítjuk. 
Az általunk kezelt személyes adatok magukban foglalják:
- vevők, beszállítók törzsadatait és kapcsolattartási adatait
- a számlázáshoz és a fizetés kezeléséhez szükséges adatokat, amíg természetes személy adatait érintik; 
- vevői és beszállítói kapcsolatok kezelésére vonatkozó információkat, mindaddig, amíg természetes személy adatait érintik; 
- az egészségügyi üzletág vevőire vonatkozó különleges kategóriába tartozó személyes adatokat.
A vevőkkel történő üzleti kapcsolat során vagy annak keretében rendszeresen kapunk személyes adatokat, melyeket kezelünk. 
Bizonyos esetekben, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő módon részünkre másként eljuttatott adatokat is kezelünk:
- nyilvánosan hozzáférhető források, például: üzleti nyilvántartások, kereskedelmi vásárok, kiállítások, Internet források, újság, kereskedelmi adattár stb.; 
- nem a Szárazjég Kft.-hez tartozó harmadik személyek, például kereskedelmi szervezetek, stb.


2. A Szárazjég Kft. adatkezelésének célja és jogalapja 
Kizárólag megengedett célokra és a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek, valamint a releváns nemzeti adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük a személyes adatait.
2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés 
Személyes adatokat kezelünk abból a célból, hogy szerződéses kötelezettségeinket vevőink és beszállítóink felé teljesíteni tudjuk, vagy úgynevezett szerződéskötés előtti intézkedéseket tegyünk, melyek egyéni kérésre történnek. 
Ezekben az esetekben az adatkezelés célját a vevővel vagy beszállítóval kötött szerződés vagy a szerződés szerint általunk nyújtott szolgáltatás határozza meg. Ez magában foglalja például a különleges ajánlat elkészítésével kapcsolatos adatkezelést.
2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés 
Amennyiben szükséges, a Szárazjég Kft. vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más harmadik személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen esetben az adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor. 
Ilyen adatkezelés például:
- Szárazjég Kft. termékek értékesítése vagy szolgáltatások nyújtása 
- Ügyfélszolgálat, panaszkezelés 
- Marketing célú közvetlen megkeresés (DM), feltéve, ha Ön nem tiltakozott az ilyen célú adatkezelés ellen 
- Telephelyeinken optikai-elektronikus eszközzel ellátott, nyilvánosság számára nyitva álló helyiségek megfigyelése (video megfigyelés) 
- A személyes adatok Szárazjég Kft.-n belüli átadása belső adminisztratív célból. 
2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelése 
Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig megengedett. 
2.4. Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében 
Jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében kötelesek vagyunk bizonyos adatokat kezelni. Ezen kötelezettségek nemzeti kereskedelmi, adó és társadalombiztosítási jogszabályokból, illetve európai jogi rendelkezésekből ered, így például terrorizmus finanszírozása elleni szabályokból. Részletesen, ezek a Lindére nézve olyan kötelezettségeket eredményezhetnek, hogy az adatokat őrizze, tárolja, jelentse és gyűjtse, mely általánosságban a hatóságok ellenőrzési céljait szolgálja.
2.5. Az adatkezelési cél megváltozásáról szóló tájékoztatás 
Amennyiben más célból kezeljük az adatait, mint amelyre azokat eredetileg gyűjtöttük, az új cél megjelölése mellett tájékoztatjuk Önt a jogszabály által megengedett mértékben.


3. Az adattovábbítás címzettjei 
Bizonyos szerződéses kötelezettségeinket külső szolgáltatókkal való együttműködéssel teljesítjük. Ez a helyzet például bizonyos beszállítói és ügyfélmenedzsment szolgáltatások, IT infrastruktúra igénybevétele és külső szolgáltató központ (SSC) szolgáltatása vonatkozásában pénzügyi és könyvelési területen (hitelkártya, beszedési megbízás), logisztikával és szállítással, promóciós tevékenységekkel vagy online megrendelések tranzakcióival kapcsolatban. Amennyiben külső szolgáltatót veszünk igénybe, ez minden esetben a jogi keretek között, a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően történik.
A Szárazjég Kft.-n kívüli személyeknek kizárólag abban az esetben továbbítunk személyes adatot, amennyiben arra jogilag kötelesek vagyunk. Minden más esetben kizárólag akkor továbbítjuk az Ön adatait egyéb harmadik személyeknek, amennyiben Ön ehhez hozzájárult.
Abban a nem várt esetben, ha a Szárazjég Kft. eladásra kerülne, az Ön személyes adatai a vevő részére átadásra kerülnek.


4. Adatszolgáltatási kötelezettség 
Bizonyos személyes adatokat kezelnünk kell annak érdekében, hogy az ügyfeleink részére szolgáltatásokat tudjunk teljesíteni, vagy az adatkezelésre jogszabályok alapján vagyunk kötelesek. A vonatkozó adatokat Öntől a szerződéskötés során gyűjtjük (például cím, vevői kapcsolattartási adatok vagy beosztás). 
Ezen adatok nélkül nem tudunk az ügyfeleinkkel szerződést kötni.


5. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás 
Nem alkalmazunk olyan automatizált döntéshozatali folyamatot, amely jogi hatással vagy hasonló jelentős hatással járna az Önre. További emberi ellenőrzés nélkül nem történik döntéshozatal. 
A GDPR 4. szakasz (4) bekezdés szerinti profilalkotás a Szárazjég Kft.-n belül nem történik, kivéve az otthoni betegellátási üzletágban bizonyos speciális alkalmazásokat.

 

III. Hogyan használjuk a személyes adatokat a honlapunk céljából


A Szárazjég Kft. vállalatai holnapot üzemeltet azért, hogy Önt a cégről illetve a termékeikről és szolgálatásaikról tájékoztassák.
1. A Szárazjég Kft. által kezelt személyes adatok köre és forrása
Amennyiben Ön a Szárazjég Kft. honlapját meglátogatja, bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről. Ilyen vonatkozásban kezelt személyes adatok az Ön neve, címe, telefonszáma vagy email címe. 
A honlapunk üzemeltetésével kapcsolatban kezelt személyes adatokat tipikusan Ön bocsátja rendelkezésre a honlap használata során. 
Bizonyos esetekben általunk kezelt személyes adatot olyan harmadik személyek is rendelkezésre bocsátanak, akik nem tartoznak a Szárazjég Kft.-hez úgy, mint internet szolgáltatók, marketing vállalkozások vagy plugin szoftverek. A következő adatokat  a Szárazjég Kft. automatikusan kezel:
- az Ön internet szolgáltatójának neve (ISP) 
- az Ön IP címe 
- a böngészőjének a típusa és az operációs rendszere 
- a látogatásának időpontja és időtartama 
- a látogatott weboldal 
- a kimásolt adatok és letöltött fájlok 
- az Ön országa 
- az URL, amely a weboldalra irányította 
- amennyiben keresőmotoron keresztül jutott el a honlapunkra, a keresett kifejezés.


2. A Szárazjég Kft. adatkezelésének célja és jogalapja 
Minden esetben kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat.
2.1. Szerződéses kötelezettségeink teljesítése érdekében történő adatkezelés 
Ügyfeleink felé fennálló szerződéses kötelezettségeink teljesítése, vagy úgynevezett szerződés előkészítő intézkedések céljából kezelünk személyes adatokat, egyéni kérés esetén. Ilyen lehet, amikor Ön valamilyen szolgáltatásra, online megrendelésre regisztrál.
2.2. Jogos érdekeink védelme érdekében történő adatkezelés 
Amennyiben szükséges, a Szárazjég Kft. vagy a vevők (és ha alkalmazandó, más harmadik személyek) jogos érdekeinek védelme érdekében szintén kezelünk személyes adatokat. Ilyen esetben az adatkezelésre kizárólag az Ön érdekeinek megfelelő mérlegelését követően kerül sor. 
Részletesebben, ez magában foglalja például:
- intézkedéseket, amelyek célja a pszeudonimizált látogatói viselkedés elemzése a honlap további fejlesztése érdekében 
- weboldal funkcióit biztosító intézkedéseket, például felhasználói fiók menedzsment, bevásárlói kosár funkció 
2.3. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés 
Abban az esetben is kezeljük személyes adatát, ha ehhez hozzájárult. A hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának napjáig megengedett. Ilyen adatkezelés részletesebben például: 
- hírlevélre történő feliratkozás, 
- promóciók, 
- kapcsolatfelvétel.


3. Az adattovábbítás címzettjei
3.1 A Szárazjég Kft. szolgáltatói 
A Szárazjég Kft. a fentiekben meghatározottak szerint adja át a személyes adatokat (lásd II. fejezet 3. pont).
3.2 Közösségi média szolgáltatók 
Bizonyos weboldalakon a Szárazjég Kft. olyan további tartalmakat és közleményeket integrál (blogok, posztok, hírek, videók, interjúk stb.), amelyek más közösségi médiában/közösségi hálókon is megjelentek (pl. Facebook, LinkedIn, Youtube). Amennyiben Ön nem kattint az ilyen tartalmakra, személyes adatai nem kerülnek az adott közösségi média szolgáltatónak átadásra. 
Amennyiben Ön közösségi média falon (Social Media Wall) megjelenő tartalomra kattint, IP címe átadásra kerül az adott közösségi média szolgáltatónak, és a szolgáltató az ő adatvédelmi szabályzata alapján tárolja, kezeli és használja az adatot.


4. Sütik 
Ahogy más cégek, mi is használunk sütiket vagy más néven "cookie"-kat (a számítógép böngészőjében elhelyezett rövid szöveges fájlok) a weboldalunkon. Mi arra használjuk a cookie-kat, hogy például megmondja nekünk, hogy Ön járt-e már valaha az oldalunkon, illetve segít azonosítani azokat a funkciókat/szolgáltatásokat, amik Önt a leginkább érdekelhetik. A cookie-k növelik az online élményt az által, hogy megőrzik az Ön által preferált információkat, amíg egy adott oldalon tartózkodik.


Amennyiben a süti elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne vagy nem sütiket engedélyezni.


5. Linkek 
Honlapunk más honlapokra is mutató linkeket tartalmaz, melyekre az adott honlap üzemeltetőjének adatvédelmi szabályzata vonatkozik.

Tájékoztató a tiltakozáshoz való jogról
1. Tiltakozás saját helyzettel kapcsolatos okokból 
Ön bármikor tiltakozhat adatai bizonyos típusú kezelése ellen saját helyzetével kapcsolatos okokból. Ez a jog megilleti Önt közérdekből történő adatkezelés vagy jogos érdek védelme érdekében történő adatkezelés esetén, ideértve az említett két rendelkezésen alapuló profilalkotást is. 
Ellentmondás esetén az Ön személyes adatait nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


2. Tiltakozás közvetlen üzletszerzési (DM) célból történő adatkezelés ellen 
Egyedi esetekben közvetlen üzletszerzés (DM) céljából végzünk adatkezelést. Ilyen például, amikor különleges ajánlatainkról vagy árengedményeinkről küldünk Önnek tájékoztatást. 
Önnek joga van személyes adatainak ilyen célú kezelése ellen tiltakozni, beleértve az ehhez kapcsolódó profilalkotást is. 
Tiltakozás esetén személyes adatait ebből a célból nem kezeljük tovább.


Budapest, 2018.